From Fedora Project Wiki

Revision as of 08:13, 28 January 2010 by Aysabzevar (talk | contribs) (Created page with 'برای نصب منوی مینت در فدورا باید [http://www.witt-family.net/mintmenu-4.9.1-6.fc12.noarch.rpm این] بسته را از [http://unamanic.witt-family.n...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

برای نصب منوی مینت در فدورا باید این بسته را از اینجا دانلود کنید و نصب کنید .نصب این بسته به وابستگی‌هایی نیاز داردبنابراین بهتر است آنرا با نصب محلی به کمک یام نصب کنید. این بسته توسط پروژه رسمی فدورا امضا نشده بنابراین اگر می‌خواهید آن‌را نصب کنید باید از گزینه غیر فعال کردن تست کلید استفاده کنید. در نهایت این بسته را با دستور زیر نصب کنید و لذت ببرید :

yum --nogpgcheck localinstall mintmenu-4.9.1-6.fc12.noarch.rpm

با دستور

/usr/bin/mintmenu

هم می‌توانید منوی مینت اجرا کنید یا اینکه در پنل خود اضافه کنید . اگه بعد از نصب ،منوی مینت در پنل موجود نبود فقط کافی است تا پنل خود را با دستور

killall gnome-panel

ریستارت کنید . اجرای این دستور نیازی به دسترسی کاربر ریشه ندارد و با کاربر عادی هم می‌توانید پنل را ریستارت کنید بدون اینکه برنامه‌های بازتان بسته شوند یا در اجرای کارهایتان خللی وارد شود. منبع