From Fedora Project Wiki

fp-wiki>ImportUser
(Imported from MoinMoin)
 
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
分布各地的 LUG (Linux 用户组),Fedora 大使团队成员(Ambassadors),以及各个城市曾经申请过免费光盘的 Fedora 爱好者,都为免费光盘项目提供帮助和支持。
分布各地的 LUG (Linux 用户组),Fedora 大使团队成员(Ambassadors),以及各个城市曾经申请过免费光盘的 Fedora 爱好者,都为免费光盘项目提供帮助和支持。


LUG 的联系方式请参考 [[zh_CN/Communicate| ]] 。Fedora 大使的联系方式请参考 [[Ambassadors| ]] 。
LUG 的联系方式请参考 [[zh/Communicate ]] 。Fedora 大使的联系方式请参考 [[Ambassadors ]] 。


曾经申请过光盘的 Fedora 爱好者的地域分布统计如下(详细联系方式隐藏)
曾经申请过光盘的 Fedora 爱好者的地域分布统计如下 [TBD]


== Fedora 8 ==


=== 北京 ===
Chen Lei, Liwei Tan, Ma Hongliang (CD), Zhou Xuan


==== 北京大学 ====
于萌


=== 重庆 ===
[[Category: 线下活动]]
==== 重庆大学 ====
Li Qi
 
=== 大连 ===
Fang Xing
 
==== 大连理工大学 ====
刘新
 
=== 福州 ===
Li Liumin (64)
 
 
=== 广州 ===
Cai Linghui (64, DVD), Zeng Qiang (64)
 
=== 哈尔滨 ===
==== 哈尔滨工业大学 ====
薛利兴
 
=== 杭州 ===
==== 杭州电子科技大学 ====
 
=== 合肥 ===
张建
 
==== 中国科技大学 ====
Liu Wenzhong
 
=== 荆州 ===
Xiang Gao
 
=== 兰州 ===
Chengjun Zhao, Fan Lijie
 
=== 连云港 ===
敖罡
 
 
=== 绵阳 ===
Luo Shihai, Wang Wenxiong, Feng Peifei (CD)
 
==== 西南科技大学 ====
孙波
 
=== 南京 ===
Fang Wang (CD), Wei Songduo
 
==== 南京大学 ====
 
 
=== 泉州 ===
Zhao Bin
 
=== 上海 ===
Zheng Guoqing, Nelson Li, Xu Qijun (CD, DVD), Pumpkin Zhou (64), 李思扬
 
=== 沈阳 ===
Jian Wang
 
=== 天津 ===
==== 河北工业大学 ====
 
 
=== 天门 ===
Yuetang Wu
 
=== 铜陵 ===
丁昱
 
=== 武汉 ===
伍鹏飞, Wang Fan, Wang Li, Wu Yuguang, Yu Dingfeng, Cheng Xiaolong (CD), Hu Fan, Xin Gui
 
==== 华中科技大学 ====
 
 
==== 武汉大学 ====
黄继锋
 
==== 中国地质大学 ====
杨廷禄
 
=== 芜湖 ===
==== 安徽师范大学 ====
王小明
 
=== 西安 ===
Jie Pan
 
 
==== 西北工业大学 ====
Wang Guangsen
 
=== 镶黄旗 ===
张艳涛
 
=== 郑州 ===
Wei Songqin
 
=== 舟山 ===
Han Jian

Latest revision as of 06:29, 12 December 2008

免费光盘地域统计

分布各地的 LUG (Linux 用户组),Fedora 大使团队成员(Ambassadors),以及各个城市曾经申请过免费光盘的 Fedora 爱好者,都为免费光盘项目提供帮助和支持。

LUG 的联系方式请参考 zh/Communicate 。Fedora 大使的联系方式请参考 Ambassadors

曾经申请过光盘的 Fedora 爱好者的地域分布统计如下 [TBD]