From Fedora Project Wiki

Revision as of 11:58, 28 September 2008 by Bbbush (talk | contribs)

免费光盘地域统计

分布各地的 LUG (Linux 用户组),Fedora 大使团队成员(Ambassadors),以及各个城市曾经申请过免费光盘的 Fedora 爱好者,都为免费光盘项目提供帮助和支持。

LUG 的联系方式请参考 zh/Communicate 。Fedora 大使的联系方式请参考 Ambassadors

曾经申请过光盘的 Fedora 爱好者的地域分布统计如下(详细联系方式隐藏)

Fedora 8

北京

Chen Lei, Liwei Tan, Ma Hongliang (CD), Zhou Xuan

北京大学

于萌

重庆

重庆大学

Li Qi

大连

Fang Xing

大连理工大学

刘新

福州

Li Liumin (64)


广州

Cai Linghui (64, DVD), Zeng Qiang (64)

哈尔滨

哈尔滨工业大学

薛利兴

杭州

杭州电子科技大学

合肥

张建

中国科技大学

Liu Wenzhong

荆州

Xiang Gao

兰州

Chengjun Zhao, Fan Lijie

连云港

敖罡


绵阳

Luo Shihai, Wang Wenxiong, Feng Peifei (CD)

西南科技大学

孙波

南京

Fang Wang (CD), Wei Songduo

南京大学

泉州

Zhao Bin

上海

Zheng Guoqing, Nelson Li, Xu Qijun (CD, DVD), Pumpkin Zhou (64), 李思扬

沈阳

Jian Wang

天津

河北工业大学

天门

Yuetang Wu

铜陵

丁昱

武汉

伍鹏飞, Wang Fan, Wang Li, Wu Yuguang, Yu Dingfeng, Cheng Xiaolong (CD), Hu Fan, Xin Gui

华中科技大学

武汉大学

黄继锋

中国地质大学

杨廷禄

芜湖

安徽师范大学

王小明

西安

Jie Pan


西北工业大学

Wang Guangsen

镶黄旗

张艳涛

郑州

Wei Songqin

舟山

Han Jian