From Fedora Project Wiki
(Translation)
(Corrected link)
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 62: Line 62:
 
:: Jak lze takového cíle měřitelně dosáhnout? Pokud můžeme každé 3 měsíce přilákat alespoň jednoho přispěvatele (například alespoň jednou za tři měsíce někdo nový vyplní žádost na stránce žádostí uvedené níže), pak bychom mohli pravděpodobně říct, že jsme tento cíl úspěšně splnili.
 
:: Jak lze takového cíle měřitelně dosáhnout? Pokud můžeme každé 3 měsíce přilákat alespoň jednoho přispěvatele (například alespoň jednou za tři měsíce někdo nový vyplní žádost na stránce žádostí uvedené níže), pak bychom mohli pravděpodobně říct, že jsme tento cíl úspěšně splnili.
  
== Services Provided to the Fedora Community ==
+
== Služby poskytované komunitě Fedora ==
  
The artTeam provides the following services to the Fedora Community:
+
Umělecký tým poskytuje komunitě Fedora následující služby:
  
* '''[[Artwork/HackergotchiService|  Hackergotchi Design]] ''' - Finally got added to Planet Fedora ([http://planet.fedoraproject.org/] ) but don't have a cool hackergotchi to identify your posts? Drop a request '''[[ Artwork/HackergotchiService#Request_list |here]]'''!
+
* '''[[Artwork/HackergotchiService|  Hackergotchi design]] ''' - Konečně jste se přidali k planetě Fedora (http://fedoraplanet.org/] ) ale nemáte k identifikaci vašich příspěvků cool hackergotchi? Pošlete požadavek na '''[[ Artwork/HackergotchiService#Request_list |tuto stránku]]'''!
  
* '''[[Artwork/DesignService|  Web Graphic Design or Interaction Design]] ''' - Are you the administrator of a Fedora web app but need some icons or a nice template to spruce it up? Think you need to improve the usability of your application but you're not sure how? Do you want to run a marketing campaign on the Fedora wiki but need some graphical banners? Drop a request '''[[Artwork/DesignService |here]]'''!
+
* '''[[Artwork/DesignService|  Webový grafický nebo interakční design]] ''' - Jste správcem webové aplikace Fedora a potřebujete nějaké ikony nebo pěknou šablonu, k níž byste svou aplikaci přiřadili? Myslíte si, že potřebujete zlepšit přívětivost vaší aplikace, ale nejste si jisti jak? Chcete spustit marketingovou kampaň na wiki Fedory, ale potřebujete nějaké grafické bannery? Pošlete požadavek na '''[[Artwork/DesignService |tuto stránku]]'''!
  
* '''[[Artwork/PrintDesignService|  Marketing Collateral Design]] ''' - Are you a Fedora Ambassadors or member of the marketing team, and need a quick poster or banner for an event you're helping organize? Do you need other collateral such as CD/DVD labels, sticker designs, t-shirt designs, or some illustrations to help make your event or campaign a success? Drop a request '''[[Artwork/PrintDesignService#Request_list |here]]'''!
+
* '''[[Artwork/PrintDesignService|  Návrh vedlejšího marketingu]] ''' - Jste velvyslancem Fedory nebo jste členem marketingového týmu a potřebujete rychlý plakát nebo banner pro událost, kterou pomáháte organizovat? Potřebujete další zajištění, jako jsou štítky na CD/DVD, návrhy nálepek, návrhy triček nebo nějaké ilustrace, které vám pomohou učinit vaši akci nebo kampaň úspěšnou? Pošlete požadavek na '''[[Artwork/PrintDesignService#Request_list |tuto stránku]]'''!
  
* '''[[Artwork/DocIllustrationService|  Documentation Illustration]] ''' - Working on a how-to or reference guide for Fedora, and think an illustration, diagram, or icon would help make your point clearer? Drop a request '''[[Artwork/DocIllustrationService#Request_list |here]]'''!
+
* '''[[Artwork/DocIllustrationService|  Dokumentační ilustrace]] ''' - Pracujete na návodu pro použití nebo referenční příručce pro Fedoru a myslíte si, že by vám ilustrace, diagram nebo ikona pomohla pomoct? Pošlete požadavek na '''[[Artwork/DocIllustrationService#Request_list |tuto stránku]]'''!
  
If you would like to help out or join the artTeam, taking a look at the open requests in the pages listed above and giving them a try is a great way to get started.
+
Pokud byste chtěli pomoci nebo se připojit k uměleckému týmu, podívejte se na otevřené žádosti na výše uvedených stránkách a vyzkoušejte si na nich spolupracovat. Jedná se o skvělý způsob, jak začít.
  
 
=== Zdroje ===
 
=== Zdroje ===
Line 135: Line 135:
 
* '''Příspěvky by měly být ve formátu, který lze číst pomocí software, jenž je dispozici ve sbírce balíčků Fedory.'''  Preferované formáty obrázků zahrnují SVG a PNG.  Mezi preferované zvukové formáty patří WAV, FLAC a OGG Vorbis.  Mediální soubory, které lze dále upravovat, by měly být uchovávány v bezztrátových formátech.  Zachování vektorové grafiky, rastrových vrstev a kanálů je pro takové materiály důležité.
 
* '''Příspěvky by měly být ve formátu, který lze číst pomocí software, jenž je dispozici ve sbírce balíčků Fedory.'''  Preferované formáty obrázků zahrnují SVG a PNG.  Mezi preferované zvukové formáty patří WAV, FLAC a OGG Vorbis.  Mediální soubory, které lze dále upravovat, by měly být uchovávány v bezztrátových formátech.  Zachování vektorové grafiky, rastrových vrstev a kanálů je pro takové materiály důležité.
 
* '''Žádné umělecké dílo Fedory by nemělo obsahovat klobouky, obzvláště fedory.'''  Je to otázka úcty k našemu největšímu sponzorovi společnosti Red Hat, Inc., a nelze zde vyjednávat.  Samozřejmě pasivní výskyt klobouků, jako jsou pokrývky hlavy v davech lidí, lze tolerovat.
 
* '''Žádné umělecké dílo Fedory by nemělo obsahovat klobouky, obzvláště fedory.'''  Je to otázka úcty k našemu největšímu sponzorovi společnosti Red Hat, Inc., a nelze zde vyjednávat.  Samozřejmě pasivní výskyt klobouků, jako jsou pokrývky hlavy v davech lidí, lze tolerovat.
* '''Na všechny příspěvky se musí vztahovat [[Legal/Licenses/CLA|  licenční smlouva přispěvatelů]] .''' We cannot accept contributions from individuals who have not signed the CLA in the [[Infrastructure/AccountSystemFedora Account System]] . The CLA allows us to properly license artwork submissions for distribution with Fedora and other Fedora projects.
+
* '''Na všechny příspěvky se musí vztahovat [[Legal/Licenses/CLA|  licenční smlouva přispěvatelů]] .''' Nemůžeme přijímat příspěvky od jednotlivců, kteří nepodepsali CLA v [[Account_System/csSystému účtů Fedory]] . CLA nám umožňuje řádně udělovat licence na příspěvky uměleckých děl v distribuci Fedora a v dalších projektech Fedory.
* '''Příspěvky musí respektovat licencování uměleckých děl.''' If your submissions consist of artwork created by other people, please make sure the license of the original work you incorporate is compatible with Fedora and that you are not violating any of the provisions of its license. Just because a work is licensed with a Creative Commons license does not mean it is free to use (make sure you provide attribution to artists that license their work with a CC Attribution clause.)
+
* '''Příspěvky musí respektovat licencování uměleckých děl.''' Pokud se vaše příspěvky sestávají z umění vytvořených jinými lidmi, ujistěte se prosím, že licence na původní dílo, které začleňujete, je kompatibilní s Fedorou a že neporušujete žádná ustanovení této licence. To, že je nějaká práce licencována pod Creative Commons ještě neznamená, že je určena ke svobodnému použití (ujistěte se, že udělujete atribuci umělcům, kteří licencují svou práci pomocí klauzule přisuzování CC.)
* '''Žádná čísla verzí.''' End users might prefer to continue to use an older theme, or use the latest theme in their older version of FedoraTo enable that choice, do not use any version numbers within the Fedora artwork.
+
* '''Žádná čísla verzí.''' Koncoví uživatelé mohou i nadále upřednostňovat používání starších motivů nebo používat nejnovější téma ve starších verzích FedoryPro povolení této možnosti nepoužívejte v uměleckých dílech Fedory žádné verze.
* '''Žádný text na tapetách'''  No words should be used in the wallpapers. They are not easily translatable and we want Fedora to be used globally and the themes to be used by derivative distributions too without extensive changes.
+
* '''Žádný text na tapetách'''  Na tapetách by se neměla vyskytovat žádná slova. Nejsou snadno přeložitelná a my chceme používat Fedoru a témata, která mají být použita také k distribuci derivátů, globálně a bez rozsáhlých změn.
  
 
{{Anchor|Join}}
 
{{Anchor|Join}}
  
== How to Join ==
+
== Jak se připojit ==
  
While filing bug reports and providing feedback is extremely valuable, we also need help with our active projectsIf you would like to contribute, please complete the following steps:
+
Zatímco hlášení chyb a poskytování zpětné vazby je velmi oceňováno, potřebujeme také pomoc s našimi aktivními projektyPokud chcete přispět, proveďte následující kroky:
  
=== First Steps ===
+
=== První kroky ===
  
# Join the [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/design-team mailing list] .
+
# Připojte se do [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/design-team mailové konference designového týmu] .
# Send an introduction to the mailing list, talking about your art/design experience and interests so we'll know what kinds of design tasks you might be interested in helping out with.
+
# Představte se v naší mailové konferenci, mluvte o vašem umění/designu a zážitcích, abychom měli představu, o jaké typy projektových úkolů byste mohli mít zájem.
# Sign up in the [[Infrastructure/AccountSystemFedora Account System]] . You will need an account when signing up for tasks for the Design Service in step 4.  
+
# Přihlašte se do [[Account_System/csSystému účtů Fedory]]. Při registraci úkolů pro Design servis budete potřebovat v kroku 4 účet.  
# Complete the CLA through the [[Infrastructure/AccountSystemAccount System]] . This will ensure that the contributions you make on the next step are properly licensed!
+
# Dokončete CLA pomocí [[Account_System/csSystému účtů]] . To zajistí, že příspěvky, které provedete v dalším kroku, budou řádně licencovány!
# Complete a small design task such as one at [https://fedorahosted.org/design-team/report/1/  the design service queueor email the design-team mailing list to be assigned a task.
+
# Dokončete malý designový úkol, jako je tento [https://fedorahosted.org/design-team/report/1/  návrh fronty služebnebo napište do mailové konference a požádejte o přidělení úkolu.
# Once you've completed an initial draft of your design task, submit it to the design-team list for feedback. Once the task has been completed and approved, proceed to the steps below.
+
# Jakmile dokončíte počáteční návrh vašeho designu, zašlete jej do naší mailové konference pro jeho ohodnocení. Po dokončení a schválení úkolu postupujte podle níže uvedených kroků.
  
=== Final Steps ===
+
=== Konečné kroky ===
  
Once you've completed the steps above, follow this next set of steps to join the Fedora design group in the account system:
+
Jakmile dokončíte výše uvedené kroky, postupujte podle následujících kroků, abyste se mohli připojit k designové skupině Fedory v systému účtů:
  
# Request membership into the 'designteam' group in the [[Infrastructure/AccountSystemFedora Account System]] on the [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/design-team design team mailing list].
+
# Požádejte o členství ve skupině "designteam" [[Account_System/csSystému účtů Fedory]] v [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/design-team mailové konferenci designového týmu].
# Add yourself to the [[Artwork/Contributors|  Contributors list]] .
+
# Přidejte se na [[Artwork/Contributors|  seznam přispěvatelů]] .
  
After you have completed these steps, you can begin contributing to a project as a full member of the design team. Most submissions are posted to the wiki or through CVS. Questions may be asked and suggestions offered by submitting them to the IRC or list server.
+
Po dokončení těchto kroků můžete začít přispívat do projektu jako plnohodnotný člen designového týmu. Většina příspěvků je zveřejněna na wiki nebo prostřednictvím CVS. Otázky mohou být položeny a návrhy nabídnuty jejich zasláním do IRC nebo do mailové konference.
  
You can also visit #fedora-design or #fedora-websites on [http://freenode.net/ freenode] to ask for help.
+
O pomoc lze požádat i na IRC kanálech #fedora-design nebo #fedora-websites na [http://freenode.net/ freenode].
  
 
-----
 
-----
  
References:
+
Reference:
* [[Artwork/Contributors|  Contributors]]  
+
* [[Artwork/Contributors|  Přispěvatelé]]  
* [[Artwork/GoalsObjectives|  Goals & Objectives]]  
+
* [[Artwork/GoalsObjectives/csCíle a záměry]]  
* [[Artwork/ArtTeamProjects/WikiDesign|  ArtTeam Wiki Design]]  
+
* [[Artwork/ArtTeamProjects/WikiDesign/csDesign Wiki stránek uměleckého týmu]]  
  
 
[[Category:Artwork]]
 
[[Category:Artwork]]
 
[[Category:Fedora sub-projects]]
 
[[Category:Fedora sub-projects]]
 
[[Category:Czech translations]]
 
[[Category:Czech translations]]

Latest revision as of 21:29, 20 March 2018

Artwork ArtTeamProjects WikiDesign ArtTeamN1.png
Warning.png
Výtvarný tým je nyní Designovým týmem
Informace na této stránce mohou být zastaralé. Viz stránka Designového týmu, kde najdete aktuální informace o výtvarných dílech a designu ve Fedoře.
Note.png
Výtvarný tým je designovou skupinou projektu Fedora. Naším zájmem není jen tvorba grafiky pro potřeby komunity Fedory, ale také obhajoba používání kreativních nástrojů, které jsou součástí Fedory.

MairinDuffy

Vedoucí výtvarného týmu


Idea.png
Primárním komunikačním kanálem výtvarného týmu je mailová konference.

Pro rychlejší odpověď můžete zavítat na IRC kanál #fedora-art na irc.freenode.net, kde je také mnoho aktivních členů výtvarného týmu.

Pro informace, jak komunikovat s výtvarným týmem, navštivte prosím naši webovou stránku.

Přispěvatelské role v uměleckém projektu

Idea.png
Přispěvatelské role
Jedná se pouze o návrhy na přispěvatelské role. Pouze vaše představivost stanovuje limity.

Join ContentDeveloper.png
Editor

Join Designer.png
Návrhář

Co děláme

 • Sloužíme komunitě Fedory jako skupina návrhářů, na vyžádání vytváříme pro komunitu umělecká díla a návrhy
Jak lze takového cíle měřitelně dosáhnout? Budeme-li tuto službu komunitě Fedory řádně prezentovat, dostaneme-li několik žádostí (řekněme pro začátek nejméně 5 žádostí za měsíc) a pokud můžeme splnit ke spokojenosti žadatele alespoň 5 žádostí za měsíc, můžeme říci, že jsme tento cíl úspěšně splnili.
 • Poskytujeme prostředky (konzultace, výtvarné zázemí, poradenství) a podporu pro využívání tvůrčích nástrojů FOSS, které jsou ve Fedoře k dispozici, na základě otevřených licencí prokazujeme důležitost uplatnění myšlenek FOSS na tvůrčí obsah; používáme nástroje FOSS při vytváření našich uměleckých děl tak, abychom tyto nástroje adekvátně prezentovali;
Jak lze takového cíle měřitelně dosáhnout? Pokud můžeme komunitě poskytnout alespoň jeden hlavní zdroj (konzultaci, článek, výtvarné zázemí, plánovanou lekci, plánovanou událost (jako je soutěž na podporu uměleckých nástrojů FOSS)) v rámci otevřené licence, pak můžeme říci, že jsme tento cíl úspěšně splnili.
 • Usnadnění "kreativním přispěvatelům" v přispívání do projektu Fedora.
Jak lze takového cíle měřitelně dosáhnout? Pokud můžeme každé 3 měsíce přilákat alespoň jednoho přispěvatele (například alespoň jednou za tři měsíce někdo nový vyplní žádost na stránce žádostí uvedené níže), pak bychom mohli pravděpodobně říct, že jsme tento cíl úspěšně splnili.

Služby poskytované komunitě Fedora

Umělecký tým poskytuje komunitě Fedora následující služby:

 • Webový grafický nebo interakční design - Jste správcem webové aplikace Fedora a potřebujete nějaké ikony nebo pěknou šablonu, k níž byste svou aplikaci přiřadili? Myslíte si, že potřebujete zlepšit přívětivost vaší aplikace, ale nejste si jisti jak? Chcete spustit marketingovou kampaň na wiki Fedory, ale potřebujete nějaké grafické bannery? Pošlete požadavek na tuto stránku!
 • Návrh vedlejšího marketingu - Jste velvyslancem Fedory nebo jste členem marketingového týmu a potřebujete rychlý plakát nebo banner pro událost, kterou pomáháte organizovat? Potřebujete další zajištění, jako jsou štítky na CD/DVD, návrhy nálepek, návrhy triček nebo nějaké ilustrace, které vám pomohou učinit vaši akci nebo kampaň úspěšnou? Pošlete požadavek na tuto stránku!
 • Dokumentační ilustrace - Pracujete na návodu pro použití nebo referenční příručce pro Fedoru a myslíte si, že by vám ilustrace, diagram nebo ikona pomohla pomoct? Pošlete požadavek na tuto stránku!

Pokud byste chtěli pomoci nebo se připojit k uměleckému týmu, podívejte se na otevřené žádosti na výše uvedených stránkách a vyzkoušejte si na nich spolupracovat. Jedná se o skvělý způsob, jak začít.

Zdroje

Zde jsou některé zdroje týkající se umění obecné komunity Fedory:

 • Logo Fedory - Informace o logu Fedora, včetně pokynů pro použití a získání zdrojového díla.
 • Marketingové zajištění - Tato stránka obsahuje bannery, plakáty, atd. - kresby pro praktickou fyzickou aplikaci.
 • Propagační bannery - Propagační bannery a jejich zdroje použité v systému bannerů fedoraproject.org. Neváhejte je použít na svém webu nebo blogu, abyste pomohli propagovat Fedoru.
 • Widgety - Všechny webové stránky a uživatelská rozhraní jsou plné widgetů, jako jsou tlačítka, bannery a titulky. Zde můžete odeslat své widgety specifické pro Fedoru.
 • Přehled motivů - Dokumentace o tom, jak by měla Fedora vypadat.
 • téma ikon Bluecurve - téma ikon Bluecurve bylo historicky tématem ikon Fedory. Dílo je vydáno pod licencí GPL, zdroj umění SVG je k dispozici, což z tohoto tématu činí skvělý grafický zdroj.
 • téma ikon Echo - Nové téma ikon, jehož cílem bylo nahradit staré téma Bluecurve.
 • Mediální umění - Výtvarná podoba CD/DVD vydaných pro Fedoru
 • Plakáty pro letní kódování - Plakáty vytvořené pro akci "Google summer of code"
 • Návrhy triček - grafika triček vytvořená pro všeobecné použití, různé události či pro osobní tisk.
 • Galerie médií - Surové materiály vytvořené uměleckým týmem pro použití ve Fedoře. Fotografie, ilustrace a další.

Dlouhodobé projekty

Umělecký tým má také řadu dlouhodobých projektů, na kterých pracuje:

 • Alternativní témata - Pokud máte zájem o získání alternativních témat, můžete změnit vzhled instalace Fedory, vytvářet nová alternativní témata pro změnu vzhledu Fedory nebo pracovat na technických aspektech témat. Můžete se zajímat o tento projekt nebo dokonce o zapojení se do něj. Cíle tohoto projektu jsou:
  • vypracování jednotlivých témat pro změnu vzhledu Fedory
  • pracovat na možnostech tyto alternativy nahrazovat
  • pracovat na systému změn tapet pomocí RSS
 • Snadné přizpůsobení - projekt se zaměřením na:
  • dokumentaci o přizpůsobení uměleckých děl ve Fedoře pro redistributory Fedory a další editory témat.
 • Kreativní nástroje pro svobodné a otevřené zdroje - Propagace a marketing - Fedora je svobodný a otevřený projekt a existuje řada kreativních nástrojů, které jsou součástí tohoto projektu. Protože ve Fedoru věříme, používáme nástroje poskytované Fedorou. Tyto projekty zahrnují:
  • poskytování pomoci/výukových programů/poradenství při používání kreativních nástrojů FOSS ve Fedoře
  • práce na podpoře používání kreativních nástrojů FOSS a obhajoba jejich využití ve Fedoře (a/nebo libovolného FOSS softwaru) pro kreativní lidi mimo svět FOSS
 • Integrace upstream Icon SVG+CSS v rámci týmů GNOME Umění / Tango - další detaily naleznete na [1].
 • Komunikace/Marketing - snahou tohoto projektu je usnadnit umělcům sdílet své tapety a umělecká díla související s Fedorou. Některé cíle tohoto týmu:
  • Nasazení / údržba systému pro Fedoru jako je art.gnome.org;
  • Vytvoření planety uměleckého týmu určené umělcům, kde mohou zveřejnit svá umělecká díla a diskutovat o svých současných projektech a plánech
  • Rozšíření skupiny Fedora Art Mugshot
  • Systém na bázi Designalogu (www.designalogue.com), kde můžeme komentovat a sledovat strom aktivit, na kterých pracujeme.
 • Zájmová skupina okolo her - máte zájem o vývoj uměleckých děl pro některé hry ve Fedoře? Toto je dobrý projekt, kterým můžete začít.
 • Kurzory tématu Echo - Cílem tohoto projektu je vytvořit nové téma kurzorů pro budoucí vydání Fedory, nahrazující stárnoucí kurzory z tématu Blucurve.
 • CSS pokyny - Tento projekt udržuje pokyny pro vytváření webových stránek využívajících vzhled a pocit stylu Fedora .

Pro přispěvatele

Pokyny pro umělecká díla Fedory

Existují základní pravidla a pokyny, které musí umělecká díla Fedory splňovat. Mnoho z nich jsme nastínili níže. Mohou platit i další pravidla:

 • Příspěvky by měly být ve formátu, který lze číst pomocí software, jenž je dispozici ve sbírce balíčků Fedory. Preferované formáty obrázků zahrnují SVG a PNG. Mezi preferované zvukové formáty patří WAV, FLAC a OGG Vorbis. Mediální soubory, které lze dále upravovat, by měly být uchovávány v bezztrátových formátech. Zachování vektorové grafiky, rastrových vrstev a kanálů je pro takové materiály důležité.
 • Žádné umělecké dílo Fedory by nemělo obsahovat klobouky, obzvláště fedory. Je to otázka úcty k našemu největšímu sponzorovi společnosti Red Hat, Inc., a nelze zde vyjednávat. Samozřejmě pasivní výskyt klobouků, jako jsou pokrývky hlavy v davech lidí, lze tolerovat.
 • Na všechny příspěvky se musí vztahovat licenční smlouva přispěvatelů . Nemůžeme přijímat příspěvky od jednotlivců, kteří nepodepsali CLA v Systému účtů Fedory . CLA nám umožňuje řádně udělovat licence na příspěvky uměleckých děl v distribuci Fedora a v dalších projektech Fedory.
 • Příspěvky musí respektovat licencování uměleckých děl. Pokud se vaše příspěvky sestávají z umění vytvořených jinými lidmi, ujistěte se prosím, že licence na původní dílo, které začleňujete, je kompatibilní s Fedorou a že neporušujete žádná ustanovení této licence. To, že je nějaká práce licencována pod Creative Commons ještě neznamená, že je určena ke svobodnému použití (ujistěte se, že udělujete atribuci umělcům, kteří licencují svou práci pomocí klauzule přisuzování CC.)
 • Žádná čísla verzí. Koncoví uživatelé mohou i nadále upřednostňovat používání starších motivů nebo používat nejnovější téma ve starších verzích Fedory. Pro povolení této možnosti nepoužívejte v uměleckých dílech Fedory žádné verze.
 • Žádný text na tapetách Na tapetách by se neměla vyskytovat žádná slova. Nejsou snadno přeložitelná a my chceme používat Fedoru a témata, která mají být použita také k distribuci derivátů, globálně a bez rozsáhlých změn.

Jak se připojit

Zatímco hlášení chyb a poskytování zpětné vazby je velmi oceňováno, potřebujeme také pomoc s našimi aktivními projekty. Pokud chcete přispět, proveďte následující kroky:

První kroky

 1. Připojte se do mailové konference designového týmu .
 2. Představte se v naší mailové konferenci, mluvte o vašem umění/designu a zážitcích, abychom měli představu, o jaké typy projektových úkolů byste mohli mít zájem.
 3. Přihlašte se do Systému účtů Fedory. Při registraci úkolů pro Design servis budete potřebovat v kroku 4 účet.
 4. Dokončete CLA pomocí Systému účtů . To zajistí, že příspěvky, které provedete v dalším kroku, budou řádně licencovány!
 5. Dokončete malý designový úkol, jako je tento návrh fronty služeb nebo napište do mailové konference a požádejte o přidělení úkolu.
 6. Jakmile dokončíte počáteční návrh vašeho designu, zašlete jej do naší mailové konference pro jeho ohodnocení. Po dokončení a schválení úkolu postupujte podle níže uvedených kroků.

Konečné kroky

Jakmile dokončíte výše uvedené kroky, postupujte podle následujících kroků, abyste se mohli připojit k designové skupině Fedory v systému účtů:

 1. Požádejte o členství ve skupině "designteam" Systému účtů Fedory v mailové konferenci designového týmu.
 2. Přidejte se na seznam přispěvatelů .

Po dokončení těchto kroků můžete začít přispívat do projektu jako plnohodnotný člen designového týmu. Většina příspěvků je zveřejněna na wiki nebo prostřednictvím CVS. Otázky mohou být položeny a návrhy nabídnuty jejich zasláním do IRC nebo do mailové konference.

O pomoc lze požádat i na IRC kanálech #fedora-design nebo #fedora-websites na freenode.


Reference: