From Fedora Project Wiki

< Join

Revision as of 15:22, 22 August 2011 by Bckurera (talk | contribs) (Created page with "{{autolang|base=yes}} __NOTOC__ == Fedora ප්ර}ජාව සමග එකතුවෙන්න == <br/> {{Admon/tip | ප්ර ථමයෙන්ම Fedora පර්ශ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Cog.png
It has been requested that this page be deleted.
this model should never have been used (correct template is Lang/L10N as it is the base page to translate), in addition, this template is unused

Fedora ප්ර}ජාව සමග එකතුවෙන්න


Idea.png
ප්ර ථමයෙන්ම Fedora පර්ශීලක ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පහත සබැදිය භාවිතා කරන්න Fedora ගිණුම් පද්ධතිය.

Fedora තවත් වැඩිදුයුණු කිරීමට ඔබගේ සක්රීය දායකත්වය ලබාදිය හැකි මාර්ග රාශියකි ඔබට පිරැවිය හැකි දෑ කුමක්ද?

If you want to take an active hand in making Fedora even better, there are many ways you can help. What role do you want to fill? “පහත සබැදි මගින් Fedora ව්යාපෘතිය පිලිබද වැඩි විස්තර ලබාගත හැක.” Click on a role below to learn more about how you can help the Fedora Project.

Join ContentDeveloper.png

Content Writer

Join Designer.png

Designer

Join PeoplePerson.png

People Person

Join OSDeveloper.png

OS Developer

Join Translator.png

Translator

Join WebDeveloper.png

Web Developer or Administrator

Important.png
This is a starting point.
Fedora සදහා දායකතවය ලබාදිය හැකි ක්රම රාශියකි, මේ පිටුව ඔබේ ආරම්භ ස්ථානයයි. There are many ways to participate in Fedora, this page is just your starting spot.

මූල්යයමය දායකත්වය ලබාදීම පිලිබද Contribute පිටුව යටතේ සාකච්චා කොට ඇත. Financial contributions are discussed on the page.

Fedora wiki හි වෙනස්කම් සිදු කරන ආකාරය පිලිබදව wiki editing මෙම පිටුවේ සාකච්චා කොට ඇත. Making changes to the Fedora wiki is discussed on the wiki editing page.


Content Writer (අන්තර්ගත රචකයින්)

Join ContentDeveloper.png

Description of this role: වචන මගින් සංනිවේදනය Communicate through words.

ඔබ සතුවිය කුසලතාවයන් Skills you possess or want to learn:

 • ලිවීම, සංස්කරණය, ව්යාකරණ, තාක්ෂණික, ගැඹුරු අදහස් පැහැදිලි කිරීම්, ඉගැන්වීම්, DocBook, XML, Wiki markup, තාක්ෂණික දැනීම
 • Writing, editing, grammar (wordsmith), technical, explaining complex ideas well, teaching, DocBook, XML, Wiki markup, technical knowledge (specific and general)

‘’’දායකත්වය ලබාදිය හැකි තැන් හා ආකාර’’’ Examples of where and how you can contribute in this role:

 • ’’මතක තබාගන්න, ලබාදිය යුතු දායකත්වය, සහයෝගය ගැන කිසිදු මිම්මක් නොමැත, විවිධ ව්යාපෘති හි වෙනස් කාර්යයන් ඇත. ඔබේ සීමාව ඔබම තීරණය කරන්න’’
 • Remember that you have complete freedom to do less, more or different tasks in the many projects and teams. Only your imagination sets the limits.
Team/Project Example tasks

Artwork

 • Fedora හි අඩංගුවන FOSS නිර්මානශීලී ආයුධ ගැන ඉගැන්වීම් ලිපි ලියන්න.
 • write tutorials and articles for the use of the FOSS creative tools available in Fedora.

Docs

 • ලිපි, ඔඋමු කිරීම්, සිදුකරන අයුරු, FAQs, වෙලද ප්රවර්ධන ද්රව්යයය, ක්රියාවලි/ක්රම ලිපි, නිකුතු සටහන් ආදිය ල්ඉයන්න.
 • write documents, guides, how-tos, FAQs, marketing material, process/methodology docs, release notes.
 • මෙම විකියේ දැනුම පාදම සදහා අන්තර්ගතයන් ලියන්න
 • write content in the knowledgebase (kbase) and on this Wiki.

News

Fonts SIG

 • ලිපි සදහා ෆොන්ට් සැකසීමේ වැඩ කටයුතු,
 • document font creation tasks,
 • document free/libre font release best practices,
 • document free/libre font packaging,
 • අපගේ විකිය පැහිදිලිව, සම්පූර්ණව හා විධිමත් පවත්වා ගැනීම
 • clarify, complete and improve our wiki,
 • අව්ශ්යය වන තෙවන පාර්ෂවීය ඩ්ර්යයය හදුනාගැනීම සබැදුම් එක් කිරීම
 • identify interesting third-party material, and link it here,
 • විකි තොරතුරු අනෙකුත් මාදිලි වලට පෙරැලීම.
 • convert wiki information to other document formats.
 • convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly license,
 • නිදහස් ෆොන්ට් නිපදවන්නන් බදවාගැනීම
 • recruit possible free/libre font authors,
 • නව SIG සාමාජිකයින් බදවා ගැනීම
 • recruit new SIG members,
 • get font or text problems fixed,
 • improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere,
 • identify font or text problems in applications and libraries,
 • improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs.

Games SIG

 • document the available games, including wiki documentation and listing in comps.xml.

Usability SIG

 • write documentation about usability.

Teams/projects supporting or supported by this role:

Designer

Join Designer.png

Description of this role: Communicate through images.

Skills you possess or want to learn:

 • Ink scape, GIMP, OO.org, design, usability/interaction

Examples of where and how you can contribute in this role:

 • Remember that you have complete freedom to do less, more or different tasks in the many projects and teams. Only your imagination sets the limits.
Team/Project Example tasks

Design

Fonts SIG

Usability SIG

 • improve end-user experience with coherent, accessible and intuitive design for Fedora.

Teams/projects supporting or supported by this role:

More information

OS Developer

Join OSDeveloper.png


Description of this role: Communicate through code.

Skills you possess or want to learn:

 • Programming, RPM/Packaging, Bugfiling

Examples of where and how you can contribute in this role:

 • Remember that you have complete freedom to do less, more or different tasks in the many projects and teams. Only your imagination sets the limts.
Team/Project Example tasks

Bug triage

 • track down and shoot Fedora bugs in bugzilla.redhat.com.
 • strive to be a bridge between users and developers that aids in fixing and closing bugs.

Infrastructure

 • help to provide servers, tools and utilities for the Fedora Project.
 • create new applications to make development of Fedora go smoother.

Release Engineering

 • manage the build system
 • maintain the package repositories
 • create the images for new Fedora Releases

Internationalization (I18n)

 • develop, package, and maintain applications like input methods for different languages.
 • improve applications and utilities to support and process different languages.
 • quality-assure that existing applications meet i18n standards.
 • support the infrastructure of the Fedora translation community.

Packaging

 • become a package maintainer to create and maintain RPM packages for software in Fedora.
 • join the Package Review SIG

Websites

 • improve Fedora's image and create the best possible interface for users and contributors on the Internet.

Fonts SIG

 • package new fonts and font tools,
 • review font packages before Fedora inclusion,
 • fix font or text problems in applications and libraries,
 • propose good Fedora fonts defaults,
 • identify font or text problems in applications and libraries,
 • improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs.

Games SIG

 • create high quality packages of games, gaming-related libraries, and game development tools.
 • help and fix bugs that have been filed against game packages.

Science and Technology SIG

 • improve the number and quality of packages available for scientific and technical users

Usability SIG

 • improve end-user experience with coherent, accessible and intuitive interfaces for Fedora.

Electronic Lab

 • Ensure Electronic design flows (Analog, Digital, Embedded,...)
 • Work with upstream to ensure new design and simulation features.
 • Package new tools and close tickets.

Testing

 • test/break Fedora.
 • do quality assurances to help maintain a robust platform for Fedora.

Teams/projects supporting or supported by this role:


People Person

Join PeoplePerson.png

Description of this role: Communicate through one-on-one contact.

Skills you possess or want to learn:

 • People skills, event organization, customer service/support, enthusiasm

Examples of where and how you can contribute in this role:

 • Remember that you have complete freedom to do less, more or different tasks in the many projects and teams. Only your imagination sets the limts.
Team/Project Example tasks

Ambassadors

 • represent Fedora Project to the wider public.
 • help spread the word about Fedora, Linux, and Open Source.
 • be a point of contact for local community members and channel the feedback to Fedora Project.
 • help recruit project contributors.
 • think of creative ways for promoting Fedora in your region

Fonts SIG

 • convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly license,
 • recruit possible free/libre font authors,
 • recruit new SIG members,
 • get font or text problems fixed,
 • improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere.

Games SIG

 • seek publicity for games in Fedora.

Free Media

 • help the Fedora Free Media Program to distribute Fedora media (DVDs & CD's) for free to individuals.

Marketing

 • develop marketing strategy to promote the usage and support of Fedora worldwide.
 • support the efforts of other Fedora projects to spread Fedora and help provide a central repository of ideas and information that can be used to deliver Fedora to new audiences.

Mentoring

 • become a mentor in the Fedora community and help, empower and mentor people in your area of expertise.

Support/help

 • provide help and support on mailing lists and in Fedora IRC channels on Freenode.
 • provide Feedback to Developers about bugs.

Teams/projects supporting or supported by this role:

Translator -- (Click to Join L10n (Localization))

Join Translator.png

Description of this role: Communicate through translation.

Skills you possess or want to learn:

 • English, Non-English native language, technical knowledge, diff, PO, translation, babel tool (kbabel, etc.)

Examples of where and how you can contribute in this role:

 • Remember that you have complete freedom to do less, more or different tasks in the many projects and teams. Only your imagination sets the limts.
Team/Project Example tasks

Work with I18n (internationalization)

 • develop, package, and maintain applications like input methods for different languages.
 • improve applications and utilities to support and process different languages.
 • quality-assure that existing applications meet i18n standards.
 • support the infrastructure of the translation project L10n.

Work with OS Developer (Packaging)

 • translate the software to your native language.

Work with Fonts SIG

 • find the best fonts to include, for internationalization reasons,
 • document the preferred fonts for your locale,
 • improve the way a font supports your script by identifying problems and proposing ameliorations,
 • propose good Fedora fonts defaults,
 • identify font or text problems in applications and libraries,
 • improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs,
 • convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly license,
 • recruit possible free/libre font authors,
 • recruit new SIG members,
 • get font or text problems fixed,
 • improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere,
 • document font creation tasks,
 • document free/libre font release best practices,
 • document free/libre font packaging,
 • clarify, complete and improve our wiki,
 • identify interesting third-party material, and link it here,
 • convert wiki information to other document formats.

Teams/projects supporting or supported by this role:


Web Developer or Administrator

Join WebDeveloper.png

Description of this role: Communicate through the World Wide Web.

Skills you possess or want to learn:

 • Python, XML/XHTML, CSS, XSL/XSLT, TurboGears, Web app development, Linux system administration

Examples of where and how you can contribute in this role:

 • Remember that you have complete freedom to do less, more or different tasks in the many projects and teams. Only your imagination sets the limits.
Team/Project Example tasks

Infrastructure

 • become one of the dedicated volunteers and professionals who provide servers, tools and utilities for the Fedora Project.
 • track down and shoot bugs on the Fedora websites.

නිකුතු ඉන්ජිනේරු (Release Engineering)

 • සෑම සය මසකටම Fedora සදහා ඉදිරිපත් කිරීම සදහා එම වැඩසටහන් සදහා වැඩ කිරීම
 • work on the programs that allow the project to produce Fedora every six months
 • සෑදීම් පද්ධතියහි ඇති දෝෂ විසදීම
 • fix issues with the build system

වෙබ් අඩවි (Websites)

 • improve Fedora's image and to create the best possible web interface for users and contributors on the Internet.

Teams/projects supporting or supported by this role: