From Fedora Project Wiki

Revision as of 06:20, 19 March 2012 by Nangthang (talk | contribs)

Tổng quan về Fedora

  • Fedora là gì?
  • Dự án Fedora là gì?
  • Vai trò của Redhat đối với dự án Fedora?
  • Các cách để tham gia vào dự án Fedora?