From Fedora Project Wiki
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 220: Line 220:
 
==== Data Persistence ====
 
==== Data Persistence ====
  
Data persistence means that your files and settings will remain even after you reboot your live systemYou can perform updates just like a regular installation to your hard disk except for kernel updates which are not supported. The primary use of this feature is booting a USB stick with your live image as well as the persistent changes.
+
"Data persistence" представлява "постоянна част", запазена за файлове и настройки на системата, които се запазват и след рестартиранеВие можете да обновявате системата все едно, че е инсталирана на твърдия диск на компютъра, с изключение на обновяване на ядрото. Основната цел на тази функционалност е зареждането на Жив образ от USB флашка, заедно с направените в системата промени.
  
Use liveusb-creator, a graphical utility to do this easily. Liveusb-creator is available in the Fedora repository and for Windows users as well.  
+
Използвайте графичния инструмент liveusb-creator, за да го направите по-лесно. Liveusb-creator е наличен в хранилищата на Fedora, но също и за ползващите Windows.  
  
If you prefer the command line, you can run the following command:
+
Ако предпочитате работа от командния ред, можете да го направите, като стартирате по следния начин:
  
 
  $ sudo livecd-iso-to-disk --overlay-size-mb 512 ''/path/to/ISO'' /dev/''USBPARTITIONNAME''
 
  $ sudo livecd-iso-to-disk --overlay-size-mb 512 ''/path/to/ISO'' /dev/''USBPARTITIONNAME''
  
where 512 is the desired size (in megabytes) of the overlay. The [[livecd-iso-to-disk]] shell script won't accept an overlay size value greater than 2047 for VFAT, but for ext[23] filesystems it is only limited by the available space. You can find the livecd-iso-to-disk shell script in the LiveOS directory at the top-level of the CD image. Note that you'll need to have space on your USB stick for the live image plus your overlay plus any other data you want on the stick.
+
където 512 е желаната големина (в мегабайти) на запазената част. Скриптът [[livecd-iso-to-disk]] не възприема число по-голямо от 2047 за големина на запазената част при файлова система VFAT, но за файловите системи ext[2 или 3] единственото ограничение е наличното пространство. Ще намерите скрипта livecd-iso-to-disk в директория LiveOS, която е в основната директория на CD образа. Имайте предвид, че ще трябва да разполагате с пространство на Вашата USB флашка за живия образ плюс запазената част плюс място за Вашите данни.
  
{{admon/note | Limited Lifetime of Persistent Overlay | One very important note about using the "primary" persistent overlay for system changes is that due to the way it's currently implemented (as a LVM copy-on-write snapshot), every single change to it (writes AND deletes) subtracts from its free space, so it will eventually be "used up" and your USB stick will no longer boot (see this [http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel.device-mapper.devel/14644 dm-devel discussion] and [http://wiki.sugarlabs.org/go/LiveOS_image#Overlay_recovery this page] for emergency recovery). Because of these limitations, it is advisable to use the system-level persistence sparingly, for configuration changes and important security updates only. For a truly persistent write-many (vs write-once) overlay, use the ''--home-size-mb'' option to create a home directory filesystem image for personal files. Unlike the primary system overlay image, the home.img can be re-used and loop mounted outside of the liveusb environment.}}
+
{{admon/note | Ограничен живот на Persistent Overlay | Много важна забележка относно използването на "primary" persistent overlay за промени в системата е, че поради начина, по който е реализирана тази функционалност, (чрез LVM copy-on-write snapshot), всяка единична промяна (запис И изтриване) заема част от свободното пространство, така че в един момент то ще се окаже "изчерпано" и USB флашката ще престане да зарежда (вижте тази [http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel.device-mapper.devel/14644 dm-devel дискусия] и [http://wiki.sugarlabs.org/go/LiveOS_image#Overlay_recovery тази страница] за аварийно възстановяване). Поради тези ограничения, препоръчително е да използвате system-level persistence пестеливо, само за промени в конфигурирането и за важни обновявания, свързани със сигурността. За истински многократно записваем persistent overlay, използвайте опцията ''--home-size-mb'' за да създадете образ с файлова система за домашните директории и личните Ви файлове. За разлика от системния overlay образ, образът home.img оже да бъде използван като бъде loop монтиран във файлова система, извън системата на Живото USB.}}
  
The persistent overlay status may be queried by issuing this command on the live system:
+
Състоянието на persistent overlay може да видите, като изпълните следната команда в живата система:
 
  dmsetup status live-rw
 
  dmsetup status live-rw
The returned value may look like this:
+
Това, което ще видите, може да изглежда така:
  
 
  live-rw: 0 8388608 snapshot 42296/204800 176
 
  live-rw: 0 8388608 snapshot 42296/204800 176
  
where the fraction after 'snapshot' for the logical volume is that of 512-byte sectors consumed in the overlay.
+
където частта след 'snapshot' за логическия дял, е заетата от overlay част в 512-байтови сектори.
  
== From a running Live CD/DVD/USB ==
+
== От работещо Живо CD/DVD/USB ==
  
If you are already running a live CD or DVD and want to convert that into a bootable USB stick, run the following command as a root user:
+
Ако вече работите в среда на живо CD или DVD и искате да го конвертирате в зареждаща USB флашка, стартирайте следната команда като потребител root:
  
 
<pre>
 
<pre>
 
# livecd-iso-to-disk /dev/sr0 /dev/USBPARTITIONNAME
 
# livecd-iso-to-disk /dev/sr0 /dev/USBPARTITIONNAME
 
</pre>
 
</pre>
From a running Live USB, use /dev/live as the source:
+
От работещо Живо USB, използвайте /dev/live за източник:
 
<pre>
 
<pre>
 
# livecd-iso-to-disk /dev/live /dev/USBPARTITIONNAME
 
# livecd-iso-to-disk /dev/live /dev/USBPARTITIONNAME
 
</pre>
 
</pre>
  
== How to Boot a Live USB Drive ==
+
== Как да заредите от Живо USB устройство ==
  
* Power off the computer.
+
* Изключете компютъра.
* Plug the USB drive into a USB port.
+
* Поставете USB устройството в някой от USB портовете.
* Remove all other portable media, such as CD, DVD, or floppy disks.
+
* Извадете всички други медии като CD, DVD дискове, или дискети.
* Power on the computer.
+
* Включете компютъра.
* If the computer is configured to automatically boot off of the USB drive, you will see a screen that says "Automatic boot in 10 seconds..." with a countdown.
+
* Ако компютърът е конфигуриран да зарежда автоматично от USB устройство, ще видите съобщение "Automatic boot in 10 seconds..." с обратно отброяване на секундите.
* If the computer starts to boot off the hard drive, you'll need to manually configure it to boot off the USB drive.
+
* Ако компютърът започне да зарежда от твърдия диск, Вие ще трябва ръчно да го конфигурирате да зарежда от USB устройство.
** Wait for a safe point to reboot safely.
+
** Изчакайте го, докато дойде момент, в който можете да го рестартирате нормално.
** As the machine starts to reboot, watch carefully for instructions on which key to press (usually a function key or Escape) to enter the boot device selection menu, or "BIOS setup". Press and hold that key. If you miss the window of opportunity (often only a few seconds) then reboot and try again.
+
** В момента, в който компютърът се рестартира, гледайте внимателно за инструкции за клавиш (обикновено това е функционален клавиш или Escape), при натискането на който се появява меню за избор на устройство за зареждане, или влизане в настройките "BIOS setup". Натиснете и задръжте този клавиш. Ако пропуснете екрана с тази възможност (това са две-три секунди) рестартирайте и опитайте отново.
** Use the BIOS setup menu to put your USB drive first in the boot sequence. It might be listed as a hard drive rather than a removable drive. Each hardware manufacturer has a slightly different method for doing so. '''Use caution!''' Your computer could become unbootable or lose functionality if you change any other settings. Though these settings can be reverted, you'll need to remember what you changed in order to do so.
+
** Използвайте менюто в BIOS настройките за да поставите USB устройството първо в списъка със зареждащи устройства. В списъка то може да изглежда като твърд диск, а не като премахваемо устройство. Всеки производител го прави по свой собствен начин. '''Бъдете внимателни!''' Може да стане така, че компютърът Ви да не може да зареди или да спрете друга функционалност ако промените някои други настройки. Все пак, промените в тези настройки са обратими, така че е добре да си запишете кое как е било в случай, че се наложи да го върнете както е било.
** Save the changes, exit, and the computer should boot the Live USB drive.
+
** Запишете промените, излезте и компютърът би трябвало да зареди от Живото USB устройство.
  
 
{{Anchor|dvd2usb}}
 
{{Anchor|dvd2usb}}
  
== How to Make a bootable USB Drive to Install Fedora instead of using a physical DVD ==
+
== Как да направите зареждащо USB устройство за инсталиране на Fedora вместо да използвате DVD ==
  
=== Why would I want to make a USB device installer from the DVD instead of the LiveCD? ===
+
=== Защо бих искал да направя инсталиращо USB устройство, вместо да използвам DVD или LiveCD? ===
  
If you are installing to a netbook, or otherwise do not have an optical drive (or burner, or media), and you want the extra flexibility of using the regular DVD installer instead of the Live image, then this method will give a useful install medium. You are then free to customize package selection, choose which filesystem you prefer for your rootfs (ext3 OR ext4, btrfs, etc), and rescue mode is available.
+
Ако инсталирате на нетбук, или друг компютър, който няма оптично устройство (или записвачка, или медия), ако търсите допълнителната гъвкавост, предлагана от DVD инсталатора, вместо този от Жива медия, то този метод ще Ви даде търсеното решение. Вие ще имате свободата да изберете пакети, да изберете предпочитаната файлова система за rootfs (ext3 или ext4, btrfs и т.н.), а освен всичко това, разполагате и със спасителен режим.
  
=== Preparing the USB stick ===
 
  
The easiest setup method is to install Fedora's own '''[[livecd-iso-to-disk]]''' script from livecd-tools. Note that the liveusb-creator GUI, however, does not support putting the DVD installer on USB.  (Unetbootin has worked in the past as well, but does not currently work for Fedora 14 and 15.)
+
=== Подготовка на USB флашката ===
  
The manual setup method follows:
+
Най-лесният начин за създаване на инсталираща флашка е като използвате специалния скрипт във Fedora '''[[livecd-iso-to-disk]]''' от пакета livecd-tools. Имайте предвид, че графичният инструмент liveusb-creator, не поддържа възможността за поставяне на инсталиращ DVD образ на USB устройство.  (Unetbootin преди вършеше тази работа добре, но към момента, за Fedora 14 и 15 - не.)
  
First, download the iso file Fedora-15-i386-DVD.iso from a Fedora mirror.  This method also works for the boot and netinstall iso's.
+
Следва описание на ръчния метод:
  
Then, from your running {{FedoraVersion||current}} system (including an {{FedoraVersion||current}} livecd) make sure you have the livecd-tools package installed by doing:
+
Първо свалете iso образа Fedora-16-i386-DVD.iso. Този метод може да се използва също и за boot и netinstall iso-та.
 +
 
 +
След това, във Вашата работеща {{FedoraVersion||current}} система (важи включително и за {{FedoraVersion||current}} Живо CD) осигурете наличието на пакета livecd-tools като изпълните :
 
<pre>
 
<pre>
 
yum install livecd-tools
 
yum install livecd-tools
 
</pre>
 
</pre>
  
Use the "mount" command to find the USB stick (e.g., /dev/sdb1) or look at /var/log/messages to find where the stick was mounted.
+
Използвайте командата "mount" или вижте във /var/log/messages, за да узнаете името на устройството на USB флашката (напр., /dev/sdb1).
  
Next unmount the USB stick either from the desktop icon or using the umount command - but keep a note of where the USB stick is attached to the filesystem, e.g., /dev/sdb1
+
После демонтирайте USB флашката или от иконата на графичния десктоп, или като използвате командата umount, но запомнете името на USB устройството, напр. /dev/sdb1
  
Now as root run:
+
Сега като root изпълнете:
 
<pre>
 
<pre>
 
# livecd-iso-to-disk path-to/Fedora-15-i386-DVD.iso /dev/sdb1
 
# livecd-iso-to-disk path-to/Fedora-15-i386-DVD.iso /dev/sdb1
 
</pre>
 
</pre>
  
If the stick is not bootable, then refer to the information below to make it bootable, otherwise this command will fail.
+
Ако се окаже, че от флашката не може да се зареди система, вижте информацията надолу, за да я направите зареждаща.
  
You should now have a bootable USB stick which will run an {{FedoraVersion||current}} install. When you boot the stick, you may also add askmethod to the boot line and select a hard drive install and select the drive as /dev/sdb1 (or your USB device drive) and the path should be /
+
Вече би трябвало да имате зареждаща USB флашка, с която може да стартирате инсталирането на {{FedoraVersion||current}}. (б.пр. следващото не го разбрах) When you boot the stick, you may also add askmethod to the boot line and select a hard drive install and select the drive as /dev/sdb1 (or your USB device drive) and the path should be /  
  
 
The remainder of the install should be the same as for using a DVD in an optical drive, but when you select options make sure that you select your disk partitioning carefully if you are doing custom partitioning and also make sure that the bootloader is installed on the correct drive - by default it will be installed on the USB stick so you will need to change it to the master boot record on the hard drive.
 
The remainder of the install should be the same as for using a DVD in an optical drive, but when you select options make sure that you select your disk partitioning carefully if you are doing custom partitioning and also make sure that the bootloader is installed on the correct drive - by default it will be installed on the USB stick so you will need to change it to the master boot record on the hard drive.
Line 303: Line 304:
 
== Грешки и решения ==
 
== Грешки и решения ==
  
=== liveusb-creator problems ===
+
=== Проблеми с liveusb-creator ===
  
* Try the [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/wiki/FAQ liveusb-creator FAQ].
+
* Вижте [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/wiki/FAQ liveusb-creator ЧЗВ].
* Bugs are tracked in [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/ Trac] - see e.g. [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/report/1 existing tickets].  Please [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/newticket open a new ticket] if you encounter any problems that have not already been reported.
+
* Забелязани грешки: [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/ Trac] - като например [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/report/1 existing tickets].  Молим, [https://fedorahosted.org/liveusb-creator/newticket създайте нов доклад] ако забележите проблеми, за които все още не е съобщено.
* The [https://fedorahosted.org/mailman/listinfo/liveusb-creator liveusb-creator mailing list] has [https://fedorahosted.org/pipermail/liveusb-creator/ archives] which may also be useful.
+
* [https://fedorahosted.org/mailman/listinfo/liveusb-creator Пощенският списък liveusb-creator] разполага с [https://fedorahosted.org/pipermail/liveusb-creator/ архиви], които също могат да Ви бъдат от полза.
  
=== Partition isn't marked bootable! ===
+
=== Дялът не е маркиран като активен! ===
  
If you get the following message, you need to mark the partition bootable.
+
Ако получите следното съобщение, Вие ще трябва да маркиране дяла като активен.
 
<pre>
 
<pre>
 
$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
 
$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
Line 322: Line 323:
 
</pre>
 
</pre>
  
To mark the partition bootable,
+
Може да го направите така:
 
<pre>
 
<pre>
 
$ parted /dev/sdb
 
$ parted /dev/sdb
Line 351: Line 352:
 
</pre>
 
</pre>
  
=== Partitions need a filesystem label! ===
+
=== Дяловете трябва да имат етикет на файловата система! ===
  
If you get the following message, you need to label the partition.
+
Ако получите следното съобщение, Вие ще трябва да зададете име на дяла.
 
<pre>
 
<pre>
 
$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
 
$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
Line 361: Line 362:
 
</pre>
 
</pre>
  
To label the partition.
+
Задайте му име така:
 
<pre>
 
<pre>
 
$ dosfslabel /dev/sdb1 usbdisk
 
$ dosfslabel /dev/sdb1 usbdisk
 
</pre>
 
</pre>
  
=== Partition has different physical/logical endings! ===
+
=== Дяловете имат различни физически/логически краища! ===
  
If you get the following message, you may need to reformat the flash drive.
+
Ако получите следното съобщение, Вие ще трябва отново да форматирате флашката.
 
<pre>
 
<pre>
 
$ fdisk -l /dev/sdb
 
$ fdisk -l /dev/sdb
Line 382: Line 383:
 
</pre>
 
</pre>
  
=== MBR appears to be blank! ===
+
=== MBR се оказа празен! ===
  
If your test boot reports a corrupted boot sector, or you get the following message, you need to install MBR.
+
Ако вашето тестово зареждане съобщи за повреден зареждащ сектор, или получите следното съобщение, Вие ще трябва да инсталирате MBR.
 
<pre>
 
<pre>
 
$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
 
$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
Line 393: Line 394:
  
  
To install MBR,
+
За да инсталирате MBR,
 
<pre>
 
<pre>
 
$ cat /usr/share/syslinux/mbr.bin > /dev/sdb
 
$ cat /usr/share/syslinux/mbr.bin > /dev/sdb
Line 400: Line 401:
 
=== SYSLINUX Boot Error! ===
 
=== SYSLINUX Boot Error! ===
  
If you were using the script on previous Red Hat or Fedora Release and getting following error message,
+
Ако сте използвали скрипт от предишна версия на Red Hat или Fedora и получите следното съобщение за грешка,
 
<pre>
 
<pre>
 
SYSLINUX 3.xx ... EBIOS Load error - Boot error
 
SYSLINUX 3.xx ... EBIOS Load error - Boot error
 
</pre>
 
</pre>
  
You may need to upgrade your syslinux to 3.50 or higher from Peter Anvin's [http://syslinux.zytor.com/faq.php SYSLINUX] .
+
Вие ще трябва да обновите syslinux до 3.50 или по-висока от Peter Anvin's [http://syslinux.zytor.com/faq.php SYSLINUX] .
  
 
* http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/RPMS/i386/
 
* http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/RPMS/i386/
  
=== Ubuntu issues ===
+
=== Ubuntu въпроси ===
Ubuntu and derivative Linux distributions have a usb-creator program similar to Live USB Creator.
+
Ubuntu и другите Linux дистрибуции разполагат със собствени usb-creator програми, подобни на Live USB Creator.
This ''does not work'' with Fedora .iso images, it silently rejects them.
+
Те ''не работят'' с .iso образи на Fedora, но и не съобщават за грешка. (usb-creator изисква .iso файла да е от Debian вид, с файл /.disk/info и casper директория.)
(usb-creator requires the .iso has a Debian layout, with a /.disk/info file and a casper directory.)
 
  
The livecd-iso-to-disk script isn't meant to be run from a non-Fedora system.
+
Скриптът livecd-iso-to-disk не е предвидено да работи в система, различна от Fedora. Тези, които са го тествали казват, че в терминал на Ubuntu 10.10 може да завърши работата си успешно, но от направената USB флашка не може да се зареди система ({{bz|699554}}).
Testers have reported that even though it runs in an Ubuntu 10.10 terminal and may complete successfully, the resulting USB flash drive does not boot ({{bz|699554}}).
 
  
Expert users may be able to use dd to write the Fedora .iso to the USB flash drive (thereby overwriting its partition information and all files on it).
+
По-опитните потребители биха могли да използват dd за да запишат Fedora .iso върху USB флаш памет (изтривайки таблицата с информацията за дяловете и всички файлове на нея). Друг начин е да запишете .iso жив образ на Fedora върху CD-R, да заредите от него и след това да стартирате Live USB Creator или livecd-iso-to-disk от средата на Fedora.
Another workaround is to burn the Fedora .iso to a CD-R, boot from this, and then run Live USB Creator or livecd-iso-to-disk from the Fedora environment.
 
  
== Testing Live Image on USB ==
+
== Тестване на живото USB ==
  
You can test your Live Image on USB using QEMU as shown in the screenshot below.
+
Вие можете да тествате Вашия Жив образ на USB-то, използвайки QEMU, както е показано на снимката на екрана по-долу.
  
 
  [[Image:FedoraLiveCD_USBHowTo_usb_flash_with_qemu.png|thumb]]
 
  [[Image:FedoraLiveCD_USBHowTo_usb_flash_with_qemu.png|thumb]]
  
For example, if your USB flash drive is on /dev/sdb1, you could type following command:
+
Например, ако Вашето USB устройство е /dev/sdb1, можете да го стартирате със следната команда:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 433: Line 431:
 
</pre>
 
</pre>
  
== See also ==
+
== Вижте също ==
 
[http://www.redhatmagazine.com/2007/11/07/i-am-fedora-and-so-can-you/ Red Hat Magazine | I am Fedora, and so can you!]
 
[http://www.redhatmagazine.com/2007/11/07/i-am-fedora-and-so-can-you/ Red Hat Magazine | I am Fedora, and so can you!]
  

Latest revision as of 07:02, 23 January 2012

На тази страница е обяснено как да направите и използвате жива USB медия. Жива система, записана на USB флаш памет, често наричана флашка, Ви позволява да стартирате операционната система Fedora на който и да е компютър, способен да зареди система от USB без да записвате нищо на твърдия диск на компютъра. USB флашката със жива система може да предоставя област за записване на промени в системата, наречена постоянна част. Флашката може да има също и част за съхранение на информация за потребителските акаунти и данни като документи и свалени файлове, евентуално защитени чрез криптиране с цел сигурност и спокоен сън. Накрая, всички файлове, тези от постоянната част, предварително записаните, документите и свободното пространство за съхранение на данни са достъпни от системата. Така Вие можете да носите в джоба си собствения си компютър, да го зареждате на почти всяка система, която решите, че може да използвате.


Note.png
Набързо
Процесът е лесен за повечето хора. Почти всички USB памети са подготвени от производителите да работят по този начин. Ако имате някакви документи на Вашата флашка, не е зле преди да започнете, да ги архивирате на друго място.
 • Свалете програмата LiveUSB Creator от http://fedorahosted.org/liveusb-creator ако работите с Windows, или я инсталирайте във Вашата Линукс система чрез PackageKit или yum.
 • Свалете ISO файла, образ на живата система, от http://fedoraproject.org/get-fedora.
 • Поставете флашката и стартирайте програмата LiveUSB Creator.

След като завършите, рестартирайте системата и използвайте вградената в компютъра Ви функционалност за избор на зареждане от USB устройство -- обикновено трябва да натиснете определен клавиш веднага след рестартирането, например F12. След което ... се насладете на резултата!

Ако Ви интересуват техническите детайли, или Ви е нужна повече информация, моля, четете надолу.
Warning.png
Използване на UNetbootin
За информация относно UNetbootin, вижте тази забележка на страницата с въпроси за използването на F12. След версия 393 UNetbootin може да създава USB флашка с жива Fedora. Ако използвате по-стара версия, можете да свалите обновление от сайта на UNetbootin.


Contents

Important.png
Създаване на жив CD ISO образ
Живата USB система се създава от същия ISO файл образ, който се използва за създаване на жива CD/DVD медия. Можете да свалите ISO образа на официалната версия на Fedora от страницата за сваляне на Fedora. Ако желаете да създадете файл с Ваш собствен ISO образ, прочетете How to create and use a Live CD за повече информация.
Note.png
Формат на командите
Редовете, започващи с "$" са команди, които трябва да напишете (без да включвате знака $; това е подканващият символ на системата); следващите линии показват типичен резултат от изпълнението на командата. Ще се наложи някои от командите да стартирате с права на root.

Изисквания към системата

 • Работещ компютър с Fedora или Windows. Ако използвате друга Линукс дистрибуция, можете да използвате dd или UNetbootin. UNetbootin можете да използвате също и с Mac OS X и Windows, а освен това е наличен и в хранилищата на Fedora.
 • USB флаш паметта, наричана още USB stick, thumb drive, pen drive, или jump drive, с 1 GB или повече обем за съхранение на данни, с файлова система vfat (стандартно за почти всички външни USB памети)

Способност за зареждане от USB медия

Въпреки че почти всички модерни компютри имат тази възможност, все още не всички могат да зареждат от USB медия, поради различните BIOS настройки и функционалности. Ако Вашият компютър няма такава възможност, тази процедура е неизползваема. Ако не сте сигурни и не Ви притеснява свалянето и инсталирането на образ на Вашата USB памет (с вероятно изтриване на данните в нея), единственото, което рискувате да загубите, е малко време.

Ако Вашата USB памет е повредена, тази процедура може да се провали. Следете съобщенията за грешки по време на процеса.

Някои флаш памети по подразбиране може да не са зареждащи, въпреки че хардуерът Ви е способен на това. Може да се наложи да маркирате дял като зареждащ (активен) или да се наложи да форматирате флашката отново. Вижте Грешки и решения по-долу за повече информация.

Проверка големината на Вашата USB памет

Обемът на много USB флашки е написан на корпуса или на опаковката им.

Ако не знаете обема на флашката, или искате да я проверите за наличието на данни, включете я в компютъра и би трябвало тя автоматично да се появи като устройство. Можете да проверите обема и като използвате графичния файлов мениджър. В Линукс, Вие може да използвате в терминал командата:

$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
143G  14G 122G 10% /
/dev/sda1       99M  12M  82M 13% /boot
tmpfs        1009M   0 1009M  0% /dev/shm
/dev/sdb1       3.9G 4.0K 3.9G  1% /media/usbdisk

USB устройствата обикновено се монтират в директория /media. В този случай, устройството е /dev/sdb1, има обем 3.9GB и почти целият обем е свободен (1% е зает).

Запомнете това "/dev/sdb1" или подобното във Вашия случай. Ще трябва да го задавате като име на устройството, ако използвате метода с команди в терминал.

Създаване на дял

Warning.png
ВНИМАНИЕ
Това ще изтрие всички данни на Вашето USB устройство! Моля, четете нататък инструкциите внимателно.

Ако на устройството не е бил правилно създаден дял (или предполагате това), използвайте fdisk за да го създадете отново.

Възможно е също създаването на неразрушаваща инсталация на жив USB образ ако разполагате с достатъчно свободно пространство. Вижте Инсталиране без разрушаване по-надолу.

Програмата fdisk трябва да бъде стартирана като root. Поставете само името на устройството след командата, без номера на дяла. Трябва да сте сигурни (проверете!), че сте задали правилния диск, тъй като може да изтриете важни данни! Вижте изхода от командата "df -h" ако не сте сигурни. Например, ако създаваният дял ще бъде /dev/sdb1, напишете:

$ /sbin/fdisk /dev/sdb

Ако нямате инсталирана програмата fdisk, стартирайте като root yum install util-linux-ng.

В следващата секция са показани командите и отговорите във fdisk, които трява да изпълните. Числото в реда, започващ с Last cylinder ... е в зависимост от големината на флашката, така че може да е различно от показаното в този пример.

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): n
Command action
e  extended
p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-960, default 1): 
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-960, default 960): 
Using default value 960

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 6
Changed system type of partition 1 to 6 (FAT16)

Command (m for help): a
Partition number (1-4): 1

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.

Форматиране

Warning.png
ВНИМАНИЕ
Това ще изтрие всички данни на Вашето USB устройство! Моля, четете нататък инструкциите внимателно.

Ако Вашата USB медия разполага с достатъчно свободно пространство и vfat файлова система, не е нужно да изпълнявате тази стъпка.

За да се получи, дялът трябва да бъде форматиран с актуална файлова система чрез mkdosfs, изпълнена като root. Демонтирайте устройството от файловата система, преди да използвате mkdosfs. В примера по-долу, /dev/USBPARTITIONNAME може да е например /dev/sdb1. Трябва да сте сигурни, че сте задали правилния дял; форматирането унищожава всички данни на устройството!

$ umount /dev/USBPARTITIONNAME
$ /sbin/mkdosfs -F 32 -n usbdisk /dev/USBPARTITIONNAME

Ако mkdosfs не е инсталирана, стартирайте "yum install dosfstools" като root за да я инсталирате.

Инсталиране без разрушаване

Пропуснете стъпките за създаване на дял и форматиране по-горе и продължете със стъпките надолу. Имайте предвид, че на флашката трябва да разполагате с поне 1GB свободно пространство. Силно Ви препоръчваме да направите архивно копие на данните на USB устройството преди да продължите за в случай, че нещо се обърка.

От сваления образ

Свалете ISO файла

(Ако използвате графичния метод с програмата liveusb-creator, с "поддържана" версия на Fedora, можете да пропуснете тази стъпка. Програмата автоматично ще свали необходимия ISO файл.)

Може да използвате BitTorrent или Вашия уеб браузър за да свалите зареждащ образ, или ISO файла, който ще инсталирате на Вашето USB устройство.

Бързи връзки:

Търсете файл с "Live" в името, обикновено с формата "F<версия>-<архитектура>-Live.iso". Например, "F12-i686-Live.iso" е Fedora 12 за 32-битов Pentium Pro и съвместими процесори. "F13-Alpha-x86_64-Live.iso" е alpha предварителна версия на Fedora 13 за 64-битови Intel и съвместими процесори. Убедете се, че сте избрали правилния за Вашата архитектура файл. 32-битовите версии обикновено работят на 64-битови архитектури, но няма да са оптимизирани за това.

Тези инструкции са валидни също и за Други разновидности на живи образи на Fedora, включително създадени от Вас самите чрез Revisor (графичен инструмент), или чрез LiveCD Creator (инструмент от командния ред, използван от Revisor). (Pungi е инструмент от командния ред, с който можете да създавате инсталируеми ISO-та, но не и живи образи.)

Ако използвате Живо USB с постоянна част, можете да я обновявате чрез метода "yum update", описан по-надолу за да имате последните за деня Rawhide RPM пакети (най-вече за тестване и не за нормална всекидневна употреба). Вижте Releases/Rawhide за повече информация относно всекидневните генерации.

Живи ISO-та не се създават всекидневно за Branched, Alpha, Beta и Final фазите. Това се прави еднократно.

Графични методи - Windows или Fedora

Жива USB флашка с Fedora можете да създадете в Windows и Linux като използвате програмата liveusb-creator.

В Windows използвайте следните стъпки:


Ако използвате Fedora, можете да потърсите програмата liveusb-creator чрез "Инсталиране/Деинсталиране на софтуер" или да я инсталирате от командния ред:

$ su -c "yum install liveusb-creator"


За да я стартирате, напишете liveusb-creator в терминала, или в GNOME 3 идете в "Дейности -> Програми -> Системни инструменти -> liveusb-creator".

Ако използвате по-стара версия на Fedora (преди 15), нещата ще са малко по-различни.

Методи от командния ред - само за Линукс

В следващите примери замествайте "/path/to/ISO" с например F12-Live-i686.iso или с пълния път до сваления ISO файл, например /tmp/F12-Live-i686.iso.

Замествайте /dev/USBPARTITIONNAME с името на желания дял. Например, /dev/sdb1 в примера по-горе (в "Проверка големината на Вашата USB памет"). Внимавайте в задаването на правилния дял, иначе може да загубите важни данни!

Методът livecd-iso-to-disk работи също и за инсталиращите DVD iso образи, въпреки че те не са Живи образи.

Използване на dd за директно копиране

Във Fedora 12 и следващите, Вие можете да използвате dd, но все пак специализираните инструменти имат допълнителни функционалности като запис без разрушаване и запазване на допълнително пространство за системата (data persistence). За Fedora 12 до Fedora 15 този метод може да се използва само за Живи CD iso-та, но НЕ и за инсталационни медии. Във Fedora 16 вече може да се използва и за инсталационни медии.

$ sudo dd if=F12-Live-i686.iso of=/dev/sdX bs=8M

Забележете, че се задава име на устройството (напр. /dev/sdx), а не на дяла (напр. /dev/sdx1).

Този метод може да се използва и с netinst.iso и boot.iso образи. Във Fedora 13, ":/images/install.img" трябва да бъде добавяно като параметър при зареждането stage2=hd:label="Fedora" (може да го правите като натиснете клавиша Tab в прозореца за избор при зареждането) за да предотвратите питането за мястото на install.img в прозеса на зареждането. Това ще бъде оправено с bug 528809

Проверете за livecd-tools

Проверете дали livecd-tools RPM е инсталиран.

$ rpm -q livecd-tools

Ще видите името и версията на RPM пакета, ако е инсталиран, или пък нищо, ако не е.

Ако "livecd-tools" не е инсталиран, инсталирайте го чрез yum.

$ su -c "yum install livecd-tools"

Стартирайте скрипта livecd-iso-to-disk

Начинът на работа със скрипта е описан в първите му няколко страници livecd-iso-to-disk script.

Убедете се, че USB устройството не е монтирано във файловата система и изпълнете следното, като въведете паролата за root, когато Ви бъде поискана.

$ su -c "livecd-iso-to-disk /path/to/ISO /dev/USBPARTITIONNAME"
Password:
Copying live image to USB stick
Updating boot config file
Installing boot loader
USB stick set up as live image!

В случай, че зареждането от така създаденото устройство не се получи с метода, описан по-горе, Вие можете да кажете на скрипта да форматира медията, като промените командата за стартиране така: Имайте предвид, че по този начин скриптът ще форматира устройството и това ще изтрие всички данни на него:

$ su -c "livecd-iso-to-disk --format --reset-mbr /path/to/ISO /dev/USBPARTITIONNAME"

Data Persistence

"Data persistence" представлява "постоянна част", запазена за файлове и настройки на системата, които се запазват и след рестартиране. Вие можете да обновявате системата все едно, че е инсталирана на твърдия диск на компютъра, с изключение на обновяване на ядрото. Основната цел на тази функционалност е зареждането на Жив образ от USB флашка, заедно с направените в системата промени.

Използвайте графичния инструмент liveusb-creator, за да го направите по-лесно. Liveusb-creator е наличен в хранилищата на Fedora, но също и за ползващите Windows.

Ако предпочитате работа от командния ред, можете да го направите, като стартирате по следния начин:

$ sudo livecd-iso-to-disk --overlay-size-mb 512 /path/to/ISO /dev/USBPARTITIONNAME

където 512 е желаната големина (в мегабайти) на запазената част. Скриптът livecd-iso-to-disk не възприема число по-голямо от 2047 за големина на запазената част при файлова система VFAT, но за файловите системи ext[2 или 3] единственото ограничение е наличното пространство. Ще намерите скрипта livecd-iso-to-disk в директория LiveOS, която е в основната директория на CD образа. Имайте предвид, че ще трябва да разполагате с пространство на Вашата USB флашка за живия образ плюс запазената част плюс място за Вашите данни.

Note.png
Ограничен живот на Persistent Overlay
Много важна забележка относно използването на "primary" persistent overlay за промени в системата е, че поради начина, по който е реализирана тази функционалност, (чрез LVM copy-on-write snapshot), всяка единична промяна (запис И изтриване) заема част от свободното пространство, така че в един момент то ще се окаже "изчерпано" и USB флашката ще престане да зарежда (вижте тази dm-devel дискусия и тази страница за аварийно възстановяване). Поради тези ограничения, препоръчително е да използвате system-level persistence пестеливо, само за промени в конфигурирането и за важни обновявания, свързани със сигурността. За истински многократно записваем persistent overlay, използвайте опцията --home-size-mb за да създадете образ с файлова система за домашните директории и личните Ви файлове. За разлика от системния overlay образ, образът home.img оже да бъде използван като бъде loop монтиран във файлова система, извън системата на Живото USB.

Състоянието на persistent overlay може да видите, като изпълните следната команда в живата система:

dmsetup status live-rw

Това, което ще видите, може да изглежда така:

live-rw: 0 8388608 snapshot 42296/204800 176

където частта след 'snapshot' за логическия дял, е заетата от overlay част в 512-байтови сектори.

От работещо Живо CD/DVD/USB

Ако вече работите в среда на живо CD или DVD и искате да го конвертирате в зареждаща USB флашка, стартирайте следната команда като потребител root:

# livecd-iso-to-disk /dev/sr0 /dev/USBPARTITIONNAME

От работещо Живо USB, използвайте /dev/live за източник:

# livecd-iso-to-disk /dev/live /dev/USBPARTITIONNAME

Как да заредите от Живо USB устройство

 • Изключете компютъра.
 • Поставете USB устройството в някой от USB портовете.
 • Извадете всички други медии като CD, DVD дискове, или дискети.
 • Включете компютъра.
 • Ако компютърът е конфигуриран да зарежда автоматично от USB устройство, ще видите съобщение "Automatic boot in 10 seconds..." с обратно отброяване на секундите.
 • Ако компютърът започне да зарежда от твърдия диск, Вие ще трябва ръчно да го конфигурирате да зарежда от USB устройство.
  • Изчакайте го, докато дойде момент, в който можете да го рестартирате нормално.
  • В момента, в който компютърът се рестартира, гледайте внимателно за инструкции за клавиш (обикновено това е функционален клавиш или Escape), при натискането на който се появява меню за избор на устройство за зареждане, или влизане в настройките "BIOS setup". Натиснете и задръжте този клавиш. Ако пропуснете екрана с тази възможност (това са две-три секунди) рестартирайте и опитайте отново.
  • Използвайте менюто в BIOS настройките за да поставите USB устройството първо в списъка със зареждащи устройства. В списъка то може да изглежда като твърд диск, а не като премахваемо устройство. Всеки производител го прави по свой собствен начин. Бъдете внимателни! Може да стане така, че компютърът Ви да не може да зареди или да спрете друга функционалност ако промените някои други настройки. Все пак, промените в тези настройки са обратими, така че е добре да си запишете кое как е било в случай, че се наложи да го върнете както е било.
  • Запишете промените, излезте и компютърът би трябвало да зареди от Живото USB устройство.

Как да направите зареждащо USB устройство за инсталиране на Fedora вместо да използвате DVD

Защо бих искал да направя инсталиращо USB устройство, вместо да използвам DVD или LiveCD?

Ако инсталирате на нетбук, или друг компютър, който няма оптично устройство (или записвачка, или медия), ако търсите допълнителната гъвкавост, предлагана от DVD инсталатора, вместо този от Жива медия, то този метод ще Ви даде търсеното решение. Вие ще имате свободата да изберете пакети, да изберете предпочитаната файлова система за rootfs (ext3 или ext4, btrfs и т.н.), а освен всичко това, разполагате и със спасителен режим.


Подготовка на USB флашката

Най-лесният начин за създаване на инсталираща флашка е като използвате специалния скрипт във Fedora livecd-iso-to-disk от пакета livecd-tools. Имайте предвид, че графичният инструмент liveusb-creator, не поддържа възможността за поставяне на инсталиращ DVD образ на USB устройство. (Unetbootin преди вършеше тази работа добре, но към момента, за Fedora 14 и 15 - не.)

Следва описание на ръчния метод:

Първо свалете iso образа Fedora-16-i386-DVD.iso. Този метод може да се използва също и за boot и netinstall iso-та.

След това, във Вашата работеща 34 система (важи включително и за 34 Живо CD) осигурете наличието на пакета livecd-tools като изпълните :

yum install livecd-tools

Използвайте командата "mount" или вижте във /var/log/messages, за да узнаете името на устройството на USB флашката (напр., /dev/sdb1).

После демонтирайте USB флашката или от иконата на графичния десктоп, или като използвате командата umount, но запомнете името на USB устройството, напр. /dev/sdb1

Сега като root изпълнете:

# livecd-iso-to-disk path-to/Fedora-15-i386-DVD.iso /dev/sdb1

Ако се окаже, че от флашката не може да се зареди система, вижте информацията надолу, за да я направите зареждаща.

Вече би трябвало да имате зареждаща USB флашка, с която може да стартирате инсталирането на 34. (б.пр. следващото не го разбрах) When you boot the stick, you may also add askmethod to the boot line and select a hard drive install and select the drive as /dev/sdb1 (or your USB device drive) and the path should be /

The remainder of the install should be the same as for using a DVD in an optical drive, but when you select options make sure that you select your disk partitioning carefully if you are doing custom partitioning and also make sure that the bootloader is installed on the correct drive - by default it will be installed on the USB stick so you will need to change it to the master boot record on the hard drive.

Грешки и решения

Проблеми с liveusb-creator

Дялът не е маркиран като активен!

Ако получите следното съобщение, Вие ще трябва да маркиране дяла като активен.

$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
Partition isn't marked bootable!
You can mark the partition as bootable with 
  $ /sbin/parted /dev/sdb
  (parted) toggle N boot
  (parted) quit
Cleaning up to exit...

Може да го направите така:

$ parted /dev/sdb
GNU Parted 1.8.6
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print                              
Model: Imation Flash Drive (scsi)
Disk /dev/sdb: 1062MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   32.3kB 1062MB 1062MB primary fat16       

(parted) toggle 1 boot
(parted) print                          
Model: Imation Flash Drive (scsi)
Disk /dev/sdb: 1062MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   32.3kB 1062MB 1062MB primary fat16    boot 

(parted) quit                               
Information: Don't forget to update /etc/fstab, if necessary.       

Дяловете трябва да имат етикет на файловата система!

Ако получите следното съобщение, Вие ще трябва да зададете име на дяла.

$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
Need to have a filesystem label or UUID for your USB device
Label can be set with /sbin/dosfslabel
Cleaning up to exit...

Задайте му име така:

$ dosfslabel /dev/sdb1 usbdisk

Дяловете имат различни физически/логически краища!

Ако получите следното съобщение, Вие ще трябва отново да форматирате флашката.

$ fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 2029 MB, 2029518848 bytes
129 heads, 32 sectors/track, 960 cylinders
Units = cylinders of 4128 * 512 = 2113536 bytes

Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1  *      1     961   1981936  6 FAT16
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(967, 128, 32) logical=(960, 31, 32)

MBR се оказа празен!

Ако вашето тестово зареждане съобщи за повреден зареждащ сектор, или получите следното съобщение, Вие ще трябва да инсталирате MBR.

$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
MBR appears to be blank.
You can add an MBR to this device with
Cleaning up to exit...


За да инсталирате MBR,

$ cat /usr/share/syslinux/mbr.bin > /dev/sdb

SYSLINUX Boot Error!

Ако сте използвали скрипт от предишна версия на Red Hat или Fedora и получите следното съобщение за грешка,

SYSLINUX 3.xx ... EBIOS Load error - Boot error

Вие ще трябва да обновите syslinux до 3.50 или по-висока от Peter Anvin's SYSLINUX .

Ubuntu въпроси

Ubuntu и другите Linux дистрибуции разполагат със собствени usb-creator програми, подобни на Live USB Creator. Те не работят с .iso образи на Fedora, но и не съобщават за грешка. (usb-creator изисква .iso файла да е от Debian вид, с файл /.disk/info и casper директория.)

Скриптът livecd-iso-to-disk не е предвидено да работи в система, различна от Fedora. Тези, които са го тествали казват, че в терминал на Ubuntu 10.10 може да завърши работата си успешно, но от направената USB флашка не може да се зареди система (RHBZ #699554).

По-опитните потребители биха могли да използват dd за да запишат Fedora .iso върху USB флаш памет (изтривайки таблицата с информацията за дяловете и всички файлове на нея). Друг начин е да запишете .iso жив образ на Fedora върху CD-R, да заредите от него и след това да стартирате Live USB Creator или livecd-iso-to-disk от средата на Fedora.

Тестване на живото USB

Вие можете да тествате Вашия Жив образ на USB-то, използвайки QEMU, както е показано на снимката на екрана по-долу.

FedoraLiveCD USBHowTo usb flash with qemu.png

Например, ако Вашето USB устройство е /dev/sdb1, можете да го стартирате със следната команда:

$ umount /dev/sdb1
$ qemu -hda /dev/sdb -m 256 -vga std

Вижте също

Red Hat Magazine | I am Fedora, and so can you!

References