From Fedora Project Wiki

< Zh

Fedora 新闻项目

参与 Fedora 新闻项目请访问 Join

职责

  • 准备其他渠道,与 文档 沟通 工作组合作,审核和发布 fedora 新闻,扩大 fedora 影响