From Fedora Project Wiki


Warning.png
This is a page that describes policies of the Fedora Project.
For policy pages, accuracy and clarity are important. You are encouraged to edit the wiki to improve it. If you have any substantive changes to make to this page, use the talk page to discuss the changes with other page maintainers. Do this before making the changes.
Shortcut:
FP:LANG

Bước 1: Tìm phiên bản Tiếng Anh của trang

Tiếng Anh là ngôn ngữ cơ sở cho các dự án Fedora wiki, vì vậy cần có một phiên bản tiếng Anh của trang web mà bạn đang làm việc.(Nếu không có một phiên bản tiếng Anh của trang web mà bạn đang làm việc trên, xem #Xử lý các bản dịch mà không có một phiên bản tiếng Anh.)

Nếu có đã có một khuôn mẫu ngôn ngữ ở đầu trang, nhấp vào [edit] ở phía bên phải của hộp ngôn ngữ và chuyển sang bước 4, nếu không, tiếp tục bước 2.

Xử lý các bản dịch mà không có một phiên bản tiếng Anh

Nếu trang bạn tạo ra không có một phiên bản tiếng Anh, tạo ra một trang mới cho phiên bản tiếng Anh, thêm vào {{autolang}} mẫu như đã nói ở trên, và sau đó thêm tiêu bản mẫu {{needs english}}. Điều này sẽ cờ trang cho cần một bản dịch tiếng Anh cũng như tạo một trang cơ sở.

Bước 2: Thêm các mẫu ngôn ngữ đến trang tiếng Anh

Chỉnh sửa các trang tiếng Anh, và ở trên cùng của nó, thêm mẫu {{autolang}} :

{{autolang|base=yes}}

base=yes là phần yêu cầu cho trang Tiếng Anh. Lưu lại trang.

Bước 3: Tạo các mẫu ngôn ngữ

Mã {{autolang}} mẫu autolang cung cấp cho bạn đường dẫn để cài đặt hộp thiết lập ngôn ngữ. Bấm vào nó, và trang chỉnh sửa sẽ xuất hiện. Đừng thay đổi bất cứ gì và lưu lại trang. Sau đó bấm vào đường dẫn [edit] ở phía bên phải của hộp thiết lập ngôn ngữ.

Bước 4: Thêm ngôn ngữ của bạn vào mẫu

Vào lúc này, bạn nên có một hộp soạn thảo mở ra với cú pháp tiêu bản trông giống như sau:

{{lang|en|page=Tên trang cơ sở}}

Các văn bản giữa lang page= là danh sách các mã ngôn ngữ. Thêm mã ngôn ngữ mà bạn đang dịch vào danh sách này. Sử dụng danh sách này để xác định mã đổi liên quan tới ngôn ngữ thích hợp.

Note.png
Hãy giữ cho danh sách thứ tự chữ cái
Giữ danh sách các mã ngôn ngữ thứ tự chữ cái của mã. Điều này có nghĩa Đức (de) nên đến trước khi tiếng Anh (en), ví dụ.

Bước 5: Bắt đầu một trang mới

Click vào liên kết đỏ cho ngôn ngữ của bạn để bắt đầu trang mới. Chèn các mẫu autolang {{}} ở đầu trang của bạn, do đó, danh sách các ngôn ngữ ở đó. Hãy chắc chắn để không bao gồm "base=yes" trong các mẫu cho các trang con không phải tiếng Anh.

Di chuyển các trang từ các thiết lập dịch cũ

Đối với các trang dịch mà không phải ở nơi thích hợp, hãy làm theo các bước 1-4 ở trên. Sau đó, sao chép các tiêu đề của trang mới (ví dụ, "Dự án Fedora Wiki / de"). Nhấp vào "di chuyển" nút ở phía trên cùng của trang cũ và dán tên trang mới trong "để mới tiêu đề" lĩnh vực. Chỉnh sửa các trang mới và thêm {{autolang}} để trên đầu.